Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

modernizácia pracovísk

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Krompachy spol. s r.o.

                                       

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

 

Kód výzvy:                                   IROP-PO2-SC213-2017-25

Kód projektu v ITMS2014+:        302021Q252

Trvanie projektu:                           4/2019 – 3/2021

Schválená výška NFP:                  3.343.555,19 €

Celkové oprávnené výdavky:       3.715.061,32 €

 

Cieľom projektu je modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a zvýšenie kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti.

Realizáciou infraštruktúrnych investícií do stavebných objektov a prístrojového vybavenia dosiahne Nemocnica Krompachy zvýšenie komplexnosti, kvality, kapacity a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti čo vytvorí podmienky pre zlepšenie základných medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok

 

Ciele projektu budú dosiahnuté 4 hlavnými aktivitami:

Hlavná aktivita 1    Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Hlavná aktivita 2      Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

Hlavná aktivita 3      Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

 

Projekt bude realizovaný na mieste realizácie projektu: Nemocnica Krompachy spol. s r.o., Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy.

 

Naplnenie cieľov bude sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0374 Počet renovovaných verejných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov
  • P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
  • P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách